{setLanguage('pl','')} {setCurrency('','','')} {setUseNet(false)}
Go To Basket
{basket.amount}

Regulamin sklepu internetowego Mikado.pl

Pobierz regulamin w formacie PDF

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy marki Mikado, dostępny pod adresem internetowym sklep.mikado.pl, prowadzony jest przez Abramis sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Łąkowej 52a wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000194763, o kapitale zakładowym 252 000,00 zł, NIP 1180014612, REGON 012006950, BDO 000038805.
 2. Regulamin  określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki składania zamówień Produktu oferowanego w Sklepie, dostarczania nabytego Produktu, uiszczania ceny sprzedaży tego Produktu;
 3. Regulamin zawiera także informacje, które Sprzedawca zobowiązany jest przekazać w wykonaniu obowiązków nałożonych właściwymi przepisami.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie  w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej https://sklep.mikado.pl/,  w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.  

  

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – Abramis Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Łąkowej 52a, kod pocztowy 05-092, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000194763, o kapitale zakładowym 252 000,00 zł, NIP 1180014612, REGON 012006950
 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.mikado.pl/
 3. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Konsument – Klient będący  osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta. Z ograniczeniem do spraw uregulowanych przepisami Rozdziałów 4, 5a i 5b Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta za Konsumenta w rozumieniu Regulaminu uważa się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie, w oznaczonej objętości lub ilości rzecz ruchoma.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Produkcie” w liczbie pojedynczej należy przez to rozumieć także „Produkty” w liczbie mnogiej – odpowiednio do przedmiotu Umowy Sprzedaży.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. Klient  - każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu
 14. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 15. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę za indywidualną zgodą Klienta, o których mowa w  § 5 Regulaminu, polegające umożliwieniu korzystania ze Sklepu.

  

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Abramis sp. z o.o., ul Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu: +48-22 751-74-97 ( koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego Klient korzysta).
 4. Na stronie Sklepu dostępny jest także komunikator online umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 72 1750 0009 0000 0000 3481 1032
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych  i narzędzi wskazanych w niniejszym paragrafie.

  

§ 4

Wymagania techniczne

  

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetowąb. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  2. włączona obsługa plików cookies,
 1. W trakcie korzystania ze Sklepu na urządzeniu  Klienta  mogą zostać zainstalowane pliki cookies. Informacja o cookies zawarta jest w Polityce prywatności, dostępnej w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.  
 2. Korzystanie  z usług świadczonych drogą elektroniczną, może być związane  z zagrożeniami takimi jak możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie np. wirusy, „robaki” (Worms), „konie trojańskie”, czy oprogramowanie szpiegujące. W celu zminimalizowania zagrożeń istotne jest korzystanie przez Klienta, ze stale aktualizowanego  oprogramowania antywirusowego. Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiążą się także z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Klienta. Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje doskonałe  zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z komunikacja elektroniczną w cyberprzestrzeni, w tym zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zawiera broszura informacyjna Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Fundacji bezpieczna cyberprzestrzeń  dostępna na stronie https://cik.uke.gov.pl/gfx/cik/userfiles/wgunia/uke podrecznik_bezp_korzys_ze_sr_kom_elektr_w_cyb-final.pdf
 3. Zakazane jest dostarczanie  przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Z zastrzeżeniem § 4 pkt 6 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

  • 5

Rodzaje i Zakres Usług Świadczonych za Pośrednictwem Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca umożliwia zawieranie na odległość umów sprzedaży Produktu, wybór sposobu dostawy i wybór formy zapłaty.  
 2. Usługodawca w ramach Sklepu świadczy ponadto następujące usługi:
 1. Usługi śledzenia postępu bieżących zamówień i historii zamówień;
 2. Usługę składania reklamacji za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie,
 3. Usługi wymiany lub  zwrotu zakupionego Produktu;
 4. Usługi zamawiania informacji handlowych  i rezygnacji z tych informacji.
 1. Usługodawca nie świadczy za pośrednictwem Sklepu usług płatności. Usługi te, w zależności od wybranej formy płatności są świadczone przez takie podmioty jak bank Klienta, bank finansujący zakup ratalny, firmę kurierską (w przypadku płatności „za pobraniem”), a także przez PayPro S.A. (podmiot świadczący usługę za pośrednictwem serwisu Przelewy24) – na zasadach określonych w regulaminach tych podmiotów.   
 2. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne. Oznacza to, że Sprzedawca nie pobiera wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach Sklepu. Czym innym jest jednak korzystanie ze Sklepu, a czym innym wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.  W związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Klient będzie zobowiązany do zapłaty umówionej ceny za kupiony Produkt a także może ponieść koszty dostawy, zwrotu lub wymiany towaru w zależności od wybranej formy dostawy lub przyczyn zwrotu lub wymiany. Wreszcie Klient może ponieść opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi płatności, o których mowa w pkt 3. O płatnościach wykraczających poza uzgodnioną cenę sprzedaży Produktów Klient jest informowany i wymagają one wyraźnej zgody Klienta.
 3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług ponosi Klient, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.  Sprzedawca nie korzysta ze środków porozumiewania się na odległość, z którymi połączenie wiąże się dla Klienta z opłatami wyższymi niż za zwykłe połączenie, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

 

  • 6

Konto Klienta

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.  
 2. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych takich jak imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 3. Założenie Konta  jest konieczne w celu skorzystania z następujących usług świadczonych w ramach Sklepu:
  1. śledzenia postępu bieżących zamówień i historii zamówień
  2. zamawiania informacji handlowych  i rezygnacji z tych informacji
 4. Klient w celu założenia Konta dokonuje wyboru hasła.
 5. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło określa Sprzedawca, a informacja o minimalnych wymaganiach dotyczących hasła podawana jest w trakcie zakładania Konta.
 6. Login (nazwę klienta używaną do logowania do Konta) stanowi adres poczty elektronicznej Klienta podawany w trakcie zakładania Konta.  
 7. W celu założenia Konta Klient jest poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu, adresu dla dostaw towarów jeśli jest inny, adresu e-mail i numeru telefonu.
 8. Założenie Konta uzależnione jest od podania wymaganych danych oznaczonych gwiazdką oraz od zapoznania się z treścią  Regulaminu i z treścią Polityki Prywatności a także potwierdzenia zapoznania się z tymi dokumentami.  
 9. Podczas procesu zakładania Konta Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej lub w formie wiadomości SMS na wskazany numer telefonu, informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas zakładania Konta.  
 10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych  lub wyrazić wolę ich otrzymywania.
 11. Klient może dowolnie edytować swoje dane podane w trakcie rejestracji w zakładce „Profil” dostępnej po zalogowaniu się do Konta. Edycja danych nie obejmuje loginu.
 12. Sprzedawca ma prawo zawiesić na czas określony lub nieokreślony albo usunąć Konto Klienta w przypadku gdy ten narusza istotne postanowienia Regulaminu, a w szczególności umieszcza w serwisie treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub  wykorzystuje usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem lub podał przy rejestracji dane niezgodne ze stanem faktycznym.  
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Klienta  i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.  

§ 7  

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia pomiędzy Sprzedawca i Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z niezwłocznie z  chwilą  założenia Konta.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną w całości lub w części usuwając Konto.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w całości lub w odniesieniu do poszczególnych usług z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną, do których nie jest wymagane założenie Konta do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, a umowa ta rozwiązuje się z chwilą wyjścia ze strony Sklepu w przeglądarce internetowej.  Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z takich usług zamykając okno Sklepu w przeglądarce internetowej.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Sprzedawca może wprowadzać nowe usługi lub też zrezygnować ze świadczenia usług dotychczasowych. Rezygnacja ze świadczenia usług przez Sprzedawcę  wymaga wypowiedzenia zgodnie z pkt 4 powyżej.
 8. W odniesieniu do Konsumentów zmiana usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu możliwa jest w przypadkach:
  1. Konieczności dostosowania usług do obowiązujących przepisów;
  2. Konieczności  zastosowania się przez Sprzedawcę  do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz organów;
  3. wprowadzenia nowych usług świadczonych;
  4. zmiany funkcjonalności Sklepu;
  5. zmiany warunków technicznych świadczenia usług;
  6. poprawy jakości obsługi Klientów;
  7. zmiany procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu;

 

  § 8

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. zalogować się do Konta (opcjonalnie)b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
   2. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   3.  wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówionego Produktu oraz adresu, na który ma nastąpić jego dostawa, wybrać rodzaj przesyłki (jeden z dostępnych sposobów dostarczenia Produktu), wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, wpisać opcjonalne dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy.,
   1. zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz potwierdzić to zaznaczając odpowiednie pole wyboru  
   2. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, którego użycie wiąże się z obowiązkiem zapłaty
   3. W zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie
 1. Klient składając Zamówienie może wybrać dostawę Produktu przesyłką kurierską realizowaną przez kuriera GLS.
 2. Klient składając Zamówienie może wybrać płatność elektroniczną (za pośrednictwem serwisu Przelewy24) albo płatność za pobraniem.  
 3. Ceny widniejące na stronie Sklepu  są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy Produktu ani kosztów pobieranych przez operatorów płatności elektronicznych.
 4. Koszt dostawy Produktu wskazywany jest przy wyborze sposobu dostawy.
 5. Koszt opłat pobieranych przez operatorów płatności elektronicznych wskazywany jest przy dokonywaniu opłaty za pośrednictwem danego operatora.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt dostawy oraz koszty płatności elektronicznych pobierane przez operatorów tych płatności.  

 

§ 9

Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

   1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia.  
   2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta na warunkach określonych w przyjętym Zamówieniu i niniejszym Regulaminie.
   3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest równocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przesyłane jest na adres poczty elektronicznej wskazany przy zakładaniu Konta, a w przypadku Zamówienia bez założenia Konta na adres poczty elektronicznej wskazany przy złożeniu  Zamówienia.  
   4. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin, które  przypadają w inne dni, niż soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.  
   5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej zapłata ceny za Produkt powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 minut od złożenia Zamówienia.
   6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem zapłata za Produkt powinna nastąpić przy jego odbiorze od kuriera, a w przypadku nieodebrania Produktu od kuriera w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do odbioru Produktu od kuriera.   
   7. Do chwili pełnej zapłaty ceny Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.
   8. Termin wysyłki zamawianego Produktu wskazany jest w opisie tego Produktu. Termin wysyłki zostanie potwierdzony przy przyjęciu Zamówienia.  
   9. Termin wysyłki obejmuje okres do chwili przekazania Produktu podmiotowi, który dokonuje jego dostawy. W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu, jeśli dla każdego z tych Produktów  podane  są  inne terminy wysyłki, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin.
   10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej termin wysyłki liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.  
   11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem termin wysyłki liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
   12. Produkt zostanie wysłany  w sposób wybrany  przez Klienta, spośród opcji dostępnych  podczas składania Zamówienia.
   13. Produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
   14. W przypadku nieodebrania  Produktu od kuriera Sprzedawca nie jest zobowiązany do ponownego przesłania Produktu

   

§ 10

Odpowiedzialność za świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca  zapewni dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem awarii będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów),  
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu, związanych z obsługą i konserwacją systemu teleinformatycznego.
  3. Sprzedawca  nie ponosi  odpowiedzialności za:
    1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; w takim przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
    2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów,  
    3. utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy,  
    4. szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania  Sprzedawcy,  
    5. szkody będące następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Klienta lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),  
    6. następstw podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych  informacji przy zakładaniu Konta lub składaniu Zamówienia,  
    7. nieprzestrzegania przez Klienta warunków Regulaminu,  
 1. Jeżeli Sprzedawca  uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze  danych umieszczonych w Sklepie a dostarczonych przez Klienta, Usługodawca uniemożliwi dostęp do tych danych innym Klientom. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi Klienta  na jego podany adres email zablokowaniu wyżej wskazanych  danych i nie będzie odpowiadać względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.  
 2. Jeżeli Sprzedawca, otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta  i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi on odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.  
 3. W przypadku Konsumentów, w zakresie świadczonych usług cyfrowych  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Rozdziale 5b Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 

§ 11

 1. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z UmowąSprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów za niezgodność Prouktu z umową na zasadach określonych w Rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Wobec Klientów którzy nie są Konsumentami wyłączona jest odpowiedzialność na podstawie przepisów o Rękojmi za wady.

 

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Uprawnienie do odstąpienia o którym mowa w pkt.  1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument objął w posiadanie Produkt, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta objęła w posiadanie Produkt.  
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, uprawnienie do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia  w którym Konsument objął  w posiadanie ostatni Produkt, partię lub część Produktów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta objęła  w posiadanie ostatni Produkt, partię lub część Produktów.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów  przez czas oznaczony uprawnienie do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument  objął w posiadanie pierwszy z Produktów  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta objęła w posiadanie pierwszy z Produktów
 5. Konsument uprawniony do odstąpienia  może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta oferta przestaje wiązać.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument  odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. , a także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. .
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu,.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 4. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 5. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

Sprzedawca nie ma kontroli,

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

a. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

 1. Niezależnie od prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, każdej ze stron tej umowy przysługuje w przypadku opóźnienia w wykonaniu tej umowy przez drugą stronę. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Sprzedawcy w stosunku do terminu wysyłki Produktu, a Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy  w przypadku opóźnienia w zapłacie ceny za Produkt.
 2. Prawo odstąpienia o którym mowa w pkt. 11 można wykonać w terminie 30 dni odpowiednio: w przypadku Klienta od upływu terminu wysyłki Produktu a w przypadku Sprzedawcy od upływu terminu zapłaty za Produkt.  
 3. Oświadczenie o odstąpieniu o którym mowa w pkt 12 może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail drugiej strony.

  

§ 13

Reklamacje i gwarancja

 1. Klient  może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną, pocztą elektroniczna na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługi podmiotów pośredniczących w płatnościach składane są zgodnie z regulaminami tych podmiotów bezpośrednio do nich. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 3. Reklamację dotyczącą Produktu należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 3 Regulaminu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku gdy Sprzedawca w terminie 14 dni nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta uważa się, reklamację złożoną przez Konsumenta za uzasadnioną.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 8. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych  przyczyn to jest:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. zmiany sposobów płatności lub dostaw
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu
  4. zmiany warunków technicznych świadczenia usług
  5.  konieczność usunięcia lub sprostowania niejasności, błędów lub omyłek pisarskich,
  6. zmian danych Sprzedawcy wskazywanych w Regulaminie

 

 

 1. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez jego publikację na stronie Sklepu, a w przypadku zarejestrowanych Klientów także na adres ich poczty elektronicznej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

 Adresat: Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki, [email protected]

-

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)  

-

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-

 Adres konsumenta(-ów)

-

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.